เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ปฏิกิริยาจากการเลือกตั้งล่วงหน้าทีมข่าว นปช.
28 มกราคม 2557