แฉ!! องค์กรแพทย์ เบิกงบราชการไปร่วมม็อบ กปปส. 13 มกราคมนี้
ทีมข่าว นปช.
11 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่าน ได้มีการเผยแพร่เอกสารส่วนราชการทางโซเชียลมีเดีย เลขที่ มอ.391 8/08  บันทึกข้อความขององค์กรแพทย์ ถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" ความว่า ด้วยในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 มีการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการชุมนุมแบบยืดยื้อและจัดเวทีใหญ่หลายพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุม ดังนั้น องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงจัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และอาสาสมัคร เพื่อช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุม และประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามอาสาสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่12-17 มกราคม 2557 บริเวณแยกปทุมวันหรือแยกอโศก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จึงขออนุมัติ 1.ให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ตามรายชื่อแนบท้ายร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามอาสาสงขลานครินทร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2557 โดยไม่ถือเป็นวันลาและ2.ขออนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 235,634.21 บาท (สองแสนสามหมื่นหน้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยรับสนับสนุนจากคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นเงิน 174,734.21 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สอบเอ็ดสตางค์) และผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 60,900 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาท้ายนี้ จึงเรียนกมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรเสนอคณะบดีต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ลงชื่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์

ทั้งนี้องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้เบิกงบประมาณของส่วนราชการไปร่วมม็อบกปปส. วันที่13 มกราคมนี้ โดยเอกสารระบุว่าไม่ถือเป็นวันลาหยุด และทางคณะบดีก็ได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว