เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ข้าวกับชาวนาทีมข่าว นปช.
12 กุมภาพันธ์ 2557