แถลงการ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน 24 พ.ย. 56 ราชมังคลาทีมข่าว นปช.
25 พฤศจิกายน 2556

แถลงการณ์แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.แดงทั้งแผ่นดิน)


1. ยืนยันการเมืองการปกครองต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย
        อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจรัฐสภา

3. นปช. ยืนยันการต่อสู้สันติวิธีในฐานะพลังประชาธิปไตยเพื่อ
        ปกป้องระบอบประชาธิปไตย

4. ต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
        รัฐประหารโดยการใช้กฎหมายที่มิใช่นิติธรรม
        หรือ  รัฐประหารโดยกองทัพ24  พฤศจิกายน  2556