เปิดหนังสือประชาชนเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตำแหน่งของ นปช.แถลงการณ์ นปช.
วันที่ 4 มิถุนายน 2555


นปช. นำเสนอหนังสือประชาชนเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากตำแหน่งจากการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง โดยไม่ผ่านอัยการศุงสุด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
แบบฟอร์มฉบับนี้จะถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 7 รายจากทั้งหมดจำนวน 9 ราย เนื่องจาก ชัช ชลวร ลงมติคัดค้านการรับคำร้อง และ อุดมศักดิ์ นิติมนตรี ไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้
ผู้ยื่นแบบฟอร์มต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อ โดยขีดคร่อมว่า "ใช้สำหรับถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น" ส่งมาที่ ศูนย์ประสานงาน นปช. ชั้น 5 อิมพีเรียล เวิร์ล ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: ห้องเอกสาร