จดหมายเปิดผนึกถึงอัยการสูงสุด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดย นพ.เหวง

(จดหมายเปิดผนึกถึงอัยการสูงสุด) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

การแถลงข่าวเพื่อหาทางออกของประเทศของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา
    ในการแถลงข่าวข้อเสนอ แผนเดินหน้าประเทศไทย "ปฏิรูปภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ" โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดังที่อ้างถึง

    มีเนื้อความสำคัญของข้อเสนอดังกล่าวอยู่ที่

        “ให้มีการสรรหานายกฯ และครม.ใหม่ ที่ไม่มีนักการเมือง และพรรคการเมือง โดยประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการ สรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลชุดปัจจุบันและกปปส.                                                                        

รัฐบาลที่ได้มาจะไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติไม่มีอำนาจตรากฎหมายเพราะไม่มีองค์กรนิติบัญญัติ”                                          
                                              
    ซึ่งเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

    เพราะตามรัฐธรรมนูญนี้ ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินการสรรหานายกฯและครม.ไม่ได้ และตามรัฐธรรมนูญนี้ รัฐบาลจะไม่มีอำนาจในการตรากฎหมายไม่ได้

    เป็นการกระทำที่ให้ได้มาซึ่งรัฐบาลซึ่งเป็นอำนาจที่สำคัญหนึ่งในสามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยขัดแย้งรัฐธรรมนูญ ดังนี้

    ขัดแย้งกับตรา171 ที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

    ขัอแย้งกับมาตรา172ที่ให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และ

  
ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับหมวด15ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน
 
 มาตรา291(1)ที่ให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม(นิติบัญญัติ)ต้องมาจากคณะรัฐมนตรี........
 
 จึงขอเรียนมายังอัยการสูงสุดที่เป็นองค์กรตรวจสอบการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากเป็น ความผิดอันปรากฏต่อหน้าโดยชัดแจ้ง องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามรัฐธรรมนูญจึงสมควรที่ตั้งเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมิพักต้องรอให้มีผู้ไปร้องเสียก่อนเพราะองค์กรอัยการสูงสุดก็ทำหน้าที่เป็นผู้ร้องเองหรือเห็นเองได้โดยตรง