เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : การสร้างความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองทีมข่าว นปช.
25 เมษายน 2557