คำแถลง "อ.ธิดา" คำวินิจฉัยศาล รธน. ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทีมข่าว นปช.
22 มีนาคม 2557


คำแถลง
อันเนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐนิติธรรม

เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมแล้ว เราไม่เห็นด้วยกับ “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะเพราะ

1. การรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น ล้วนไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245(1) เพราะการเสนอพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ถือเป็นกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ แต่ “วันลงคะแนน”นั้นมีหลายวันได้ ขึ้นกับสถานการณ์และสภาวะ เช่น วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า วันลงคะแนนเลือกตั้งของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ และวันลงคะแนนในพื้นที่ที่มีอุปสรรคต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย เหตุจำเป็น เหตุสุดวิสัย เหตุจลาจลเป็นต้น ซึ่งไม่อาจจะลงคะแนนในวันเลือกตั้งทั่วไปได้

3. การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใช้วิธีการตัดตอนเรื่องราว ที่มา และที่ไป ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรม
เป็นการให้คุณกับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย ขัดขวางการเลือกตั้งอย่างจงใจเจตนา อันได้แก่กลุ่มที่เรียกตนเองว่า กปปส. ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีเจตนาชัดแจ้งเปิดเผยว่าต้องการล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และฉีกรัฐธรรมนูญโดยวิธีการอนาธิปไตย 
แต่ให้โทษแก่พลเมืองดีที่ใช้สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคน

4. ผลของคำวินิจฉัยการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะของศาลรัฐธรรมนูญนี้ เป็นการทำลายหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และจะเป็นบรรทัดฐานที่คนจำนวนหนึ่งสามารถทำลายการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศได้อีกในอนาคต

ธิดา ถาวรเศรษฐ  
22 มีนาคม 2557