ด่วน! อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า คำแถลงของแกนนำนปช. โดยนางธิดา ถาวรเศรษฐไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของอธิการบดี นักวิชาการ และ 40 สว. ที่เสนอให้ยุบสภาลาออก โปรดอ่านสาส์นที่ 3 ทางออกประเทศไทย

ทีมข่าวนปช.
30 พฤศจิกายน 2556

ด่วน! อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า คำแถลงของแกนนำนปช. โดยนางธิดา ถาวรเศรษฐไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของอธิการบดี นักวิชาการ และ 40 สว. ที่เสนอให้ยุบสภาลาออก
โปรดอ่านสาส์นที่ 3 ทางออกประเทศไทย