สวนดุสิตโพล 7 แนวทางปฏิรูปประเทศของนายกยิ่งลักษณ์ทีมข่าว นปช.
31 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ทางสวนดุสิตโพล ได้มีการสำรวจจากกรณีที่นายกฯยิ่งลักษณ์ได้สรุป 7 แนวทางปฏิรูปประเทศ โดยมีการประชุมและรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ จากทุกภาคส่วนและผลการศึกษาทั้งหมด เพื่อเป็นโจทย์ในการทางแผนแม่บทการปฏิรูปการเมืองของประเทศซึ่งแต่ละด้าน  จะต้องกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยาวของประเทศ จากการนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศของนายกฯ

ครั้งนี้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม อันเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,154 คน ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 สรุปผลดังนี้

สวนดุสิตโพล 7 แนวทางปฏิรูปประเทศของนายกฯยิ่งลักษณ์ by uddred