เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ชาวนากับการเมืองทีมข่าว นปช.
8 กุมภาพันธ์ 2557